×

Tomasz Manterys (1840 – 9-2-1916)


Tomasz Manterys (21-12-1840 – 9-2-1916)
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie




Agnieszka (Włosek, – 1913) Manterys (3rd wife of Tomasz/trzecia żona Tomasza)



- The sons of Tomasz (21-12-1840 – 9-2-1916) and Magdalena (Garmulewicz, 1st wife) Manterys.
- Synowie Tomasza (21-12-1840 – 9-2-1916) i Magdaleny (Garmulewicz, pierwsza żona) Manterys.

(From left/od lewej): Mateusz Manterys (14-9-1872 – 26-3-1946), Tomasz Manterys (21-12-1840 – 9-2-1916), Piotr Manterys (1-10-1877 – 1953), Stanisław Manterys (18-09-1874 – 1946), Andrzej Manterys (12-11-1865 – 1949), Franciszek Manterys (1865 – )




(From left): Bronisław Manterys ( – 1945), Marianna Urbańska (Manterys) 20-11-1896 – 19-11-1982, Józef Manterys (ca.1894 – 25-3-1959), Agnieszka  Manterys (Włosek, 3rd wife, – 1913), Mieczysław  Manterys (sitting on ground, 16-6-1907 – 25-4-1982), Tomasz  Manterys (21-12-1840 – 9-2-1916), Jan Manterys (22-6-1893 – 8-9-1977), Elżbieta Zaręba (Manterys) (19-11-1891 – 11-5-1928), Władysław  Manterys (15-6-1900 – 22-1-1966) 

(Od lewej): Bronisław Manterys ( – 1945), Marianna Urbańska (Manterys) 20-11-1896 – 19-11-1982, Józef Manterys (ca.1894 – 25-3-1959), Agnieszka Manterys (Włosek, – 1913, 3-cia żona Tomasza Manterysa), Mieczysław Manterys (siedzi na ziemi, 18-6-1907 – 25-4-1982), Tomasz Manterys (21-12-1840 – 9-2-1916), Jan Manterys (22-6-1893 – 8-9-1977), Elżbieta Zaręba (Manterys) (19-11-1891 – 11-5-1928), Władysław Manterys (15-6-1900 – 22-1-1966)




- Tomasz Manterys is buried in Nasiechowice in this photo between his first wife Magdalena (Garmulewicz, 23-5-1844 – 1881) and third wife Agnieszka (Włosek, – 1913), each in separate graves. The three graves deteriorated into ruins over time and no longer exist. As can be seen on the photo on this page, the empty gap below the bushy tree was their location. Tomasz's gravestone was made of white stone (piaskowiec) and his wives' gravestones each had small metallic shields with their names.

- Tomasz Manterys jest pochowany w Nasiechowicach, na zdjęciu między pierwszą żoną Magdaleną (Garmulewicz 23-5-1844 – 1881) oraz trzecią, Agnieszką (Włosek – 1913), każde w osobnym grobie. Te trzy mogiły z czasem zapadły w ruinę i już nie istnieją. Puste miejsce pod drzewem, widoczne na zdjęciu, jest miejscem ich pochówku. Nagrobek Tomasza był z białego piaskowca, natomiast mogiły jego żon miały metalowe tabliczki z ich imionami i nazwiskiem.

Tomasz Manterys (21-12-1840 – 9-2-1916) lived in the Pojałowice village, county Miechów, province Kraków. He farmed approximately 40 hectares of land. A thrifty and resourceful farmer, he employed 10 workers. Tomasz married three times:1

First wife – Magdalena (Garmulewicz, 23-5-1844 – 25-3-18862) was born in Palecznica3 to a wealthy family (possibly near Kraków4, though maybe just Palecznica) – educated, intelligent, resourceful and helpful. They were married on 14-7-1863 in Nasiechowice. They had a daughter Julianna and five sons – Stanisław was her favourite and only seven when she died. She worried about him when she was ill and felt death approaching. The sons attended a three-year school (only in winter) where Russian was the compulsory language.5 Magdalena’s parents were Wojciech and Marianna Garmulewicz (Wojtarz). Witnesses to Marianna’s death were Łukasz Klimczyk (30) and Franciszek Żurek (31).6 Witnesses to the death of Tomasz and Magdalena’s daughter Marianna Manterys (21-1-1885 – 23-1-1885) were Michał Piwowarski (40) and Franciszek Żurek (36), both tenant farmers from Pojałowice.7 Witnesses to the death on 31-7-1876 of an unnamed son who died at childbirth were Maciej Kukiela (58) and Feliks Dziura (47), both tenant farmers from Zarogów.8 Witnesses to the death of their daughter Florentyna Manterys (27-5-1871 – 15-9-1871) were Andrzej Przudzik (42) and Szymon Małkiewicz (41), both tenant farmers from Pojałowice.9

Second wife – Marianna Kowal (1857 – 21-7-188910). They married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. It is possible they resided in Zarogów. She was probably one of Tomasz’s maids.11 Her parents were Stanisław and Zofia Kowal (Bien?).12 Marianna died very young during childbirth.13 Witnesses to her death were Bartłomiej Pasiński (50) and Franciszek Żurek (37) from Pojałowice. Witnesses to the death of her child Stanisław Manterys (26-4-1888 – 15-11-1889) were Franciszek Żurek (40) and Bartłomiej Pasiński (50).14 Probably under the influence of the parish priest, Tomasz remarried to an older woman from a farming family.15

Third wife – Agnieszka (Włosek, – 1913). Married in Dziewięcioły.16

1,4,5,11,13,15 Biography by Zofia Manterys (1915 – ) based on information from Marianna Urbańska (Manterys) in approximately 1978; Stanisława Dąbkowska (Manterys) (18-9-1897 – 18-12-1978) between 1975 and 1978; Marianna Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 in approximately 1976

2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: 2315

10,12,14 Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: 2292

3,6. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: 2315

7. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: 2351

8. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: 2448

Tomasz Manterys (21-12-1840 – 9-2-1916) mieszkał w Pojałowicach, powiat Miechów, województwo Kraków. Uprawiał około 40 hektarów ziemi. Oszczędny I pomysłowy gospodarz, zatrudniał 10 pracowników. Tomasz żenił się trzy razy:1

Pierwsza żona – Magdalena (Garmulewicz, 23-5-1844 – 25-3-18862) urodzona w Palecznicy3 wzamożnej rodzinie (możliwie, że mieszkających w okolicach Krakowa4, lub może w samej Palecznicy) – wykształcona, rozważna, zaradna i pomocna. Wzięli ślub 14-7-1863 w Nasiechowicach. Mieli córkę Juliannęoraz pięciu synów – Stanisław był jej ulubionym synem – zmarła, gdy on mieł siedem lat. Martwiła się o niego podczas swojej choroby i gdy czuła, że jej śmierć nadchodzi. Synowie uczęszczali do trzyletniej szkoły (tylko zimą) – nauka języka rosyjskiego była obowiązkowa.5 Rodzice Magdaleny byli Wojciech i Marianna Garmulewicz (Wojtarz). Świadkami śmierci Mariannybyli Łukasz Klimczyk (30) i Franciszek Żurek (31).6 Świadkami śmiercicórki Tomaszai Magdaleny, Marianny Manterys (21-1-1885 – 23-1-1885), byli Michał Piwowarski (40) i Franciszek Żurek (36), oboje czynszownicy z Pojałowic.7 Świadkami śmierci 31-7-1876 syna, który zmarł podczas porodu (imię nieznane) byli Maciej Kukiela (58) i Feliks Dziura (47), oboje czynszownicy z Zarogowa.8 Świadkami śmierci ich córki Florentyny Manterys (27-5-1871 – 15-9-1871) byli Andrzej Przudzik (42) i Szymon Małkiewicz (41), oboje czynszownicy z Pojałowic.9

Druga żona – Marianna Kowal (1857 – 21-7-188910). Wzięli ślub w kościele św.Wita, Modestai Krescencji, Nasiechowice. Możliwe, że mieszkali w Zarogowie. Prawdopodobnie była jedną ze służących Tomasza.11 Jej rodzice byli Stanisław i Zofia Kowal (Bien?).12 Marianna zmarła bardzo młodo, podczas porodu.13 Świadkami jej śmierci byli Bartłomiej Pasiński (50) i Franciszek Żurek (37) z Pojałowic. Świadkami śmierci jej dziecka Stanisława Manterysa (26-4-1888 – 15-11-1889) byli Franciszek Żurek (40) i Bartłomiej Pasiński (50).14 Prawdopodobnie pod wpływem księdza parafialnego, Tomasz ożenił się ze starszą kobietąz rodzine rolniczej.15

Trzecia żona – Agnieszka (Włosek, – 1913). Wzięli ślub w Dziewięciołach.16

1,4,5,11,13,15 Życiorys spisany przez ZofięManterys (1915 –) opartych na danych od Marianny Urbańskiej (Manterys) około 1978 roku; Stanisławy Dąbkowskiej (Manterys) (18-9-1897 – 18-12-1978) międzylatami 1975 i 1978; Marianny Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 zokoło 1976 roku.

2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. 2315

10,12, Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr.2292

3,6. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr.2315

7. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. 2351

8. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr.2448

9. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr.2486

16 Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr.Na podstawie badań Eugeniusza Jakubasa