×

Stanisława (Manterys) 1897 – 18-12-1978 & Józef Dąbkowski (1895 – 21-6-1978)


Stanisława Dąbkowska (Manterys) 18-9-1897 – 18-12-1978
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie
Stanisław (18-09-1874 – 1946) & Agata (Żurek) Manterys with children/z dziećmi, circa 1920.
(From left/od lewej): Marianna Rębelska (1-11-1903 – 1-6-1984), Julianna Spodniewska (18-3-1907 – ), Stanisława Dąbkowska (18-9-1897 – 18-12-1978), Dobrosław (young boy/chłopiec) 1911 – 1987, Bronisław (elder son/starszy syn) 13-11-1899 – 28-4-1980, Agata (Żurek, mother/matka), Zofia 20-9-1915 – 28-9-2012 (on mother's knee/na matki kolanach), Jan Manterys (13-2-1901 – 1-5-1918) on the photo next to Zofia’s head/obok głowy Zofii widać zdjęcie Jana), Mieczysław (28-3-1909 – 3-1-1995), Irena Majorek (on father's knee/na ojca kolanach) 1913 – 21-7-1976, Stanisław (18-09-1874 – 1946)
Gravestone/nagrobek – Józef & Stanisława (Manterys) Dąbkowski, DzierążniaJózef Dąbkowski monumentTop part/górny napis – Józef Dąbkowski monumentBottom part/dolny napis – Józef Dąbkowski monument

Stanisława Dąbkowska (Manterys) was born in Miroszów, finished primary school (built by her father) there and completed a full year at Agricultural School (organised by the local gentry) while living in the neighbouring village Mieszków. The school not only taught practical farming skills but also civic responsibilities, cultural interests, etc. She had poor health – she survived typhus and dysentery during World War I, during the period of fighting between the Russian and Austrian armies. 

Stanisława married Józef Dąbkowski on 1 January 1921. He was a farmer engaged in community activities (building a milk factory, etc) and politics (people’s reform movement), for which he was sentenced to many years in prison after World War II by the communist authorities. His wife accompanied and assisted him in these activities. The distance between her native Miroszów and Sielce was 10km, which in those days was traversed only on foot, bicycle or horsedrawn vehicles. This made contacts with her family difficult, with whom she had a deep attachment. In later life she visited the family a number of times (in Radzymin and Ursus).

The start of World War II found her in Warsaw, where she convalesced at her sister Irena’s home. After the war she returned to her home and husband with her sister Zofia. She died there on 18 December 1978 soon after the death of her husband. She is buried in the parish cemetery in Dzierążnia, Miechów.


Biography by Zofia Manterys (20-9-1915 – ) based on information from Marianna Urbańska (Manterys) in approximately 1978; Stanisława Dąbkowska (Manterys) (18-9-1897 – 18-12-1978) between 1975 and 1978; Marianna Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 in approximately 1976

Stanisława (Manterys) Dąbkowska's husband Józef Dąbkowski was well known for his political activities, so the local people erected this monument on the site of his and Stanisława's former house in Kujawki, Poland.

Top plate
In Memory of Józef Dąbkowski "Dąb" (oak)
1895-1978
Remarkable Activist For
People's and Cooperative Movement
Peasant's Fighter For
Polish Justice
Peasant's Dignity and Rights

Bottom plate
Obelisk Erected
Near Family House
Which was the Center of
His Political and Community Work
People of Kielce District
Kujawki 14 May 1989

Stanisława Dąbkowska (Manterys) ukończyła szkołę powszechną w Miroszowie (zbudowaną przez ojca). Później ukończyła Szkołę Gospodarczą (z pełnym rocznym pobytem w sąsiedniej wsi Mieszków), zorganizowane przez ówczesne tamtejsze ziemiaństwo. Szkoła ta dawała nie tylko umiejętności ściśle gospodarcze, ale także kształtowała postawy obywatelskie, zainteresowania kulturalne itp. Stanisława była bardzo słabego zdrowia – przeszła tyfus i czerwonkę w czasie I wojny światowej, gdy na tamtych terenach przetaczały się wojska rosyjskie i austriackie.

Wyszła za mąż (5 Stycznia 1921) za Józefa Dąbkowskiego, rolnika, zaangażowanego w działalność społeczną (budowa mleczarni itp.) oraz polityczną (ruch ludowy), za co został skazany na długoletnie więzienie po II wojnie światowej w okresie PRL. Żona towarzyszyła i pomagała mężowi w tych działaniach. Odległość między jej rodzinnym Miroszowem a Sielcami, gdzie zamieszkała, wynosiła 10 km, które wówczas można było przebyć jedynie pieszo, rowerem, lub jakimś pojazdem konnym. To utrudniało jej kontakty z rodziną, z którą była bardzo silnie uczuciowo związana. W późniejszym okresie życia kilkakrotnie odwiedzała rodzinę (Radzymin, Ursus).

Wybuch wojny w 1939 roku zastał ją w Warszawie, gdzie się leczyła u siostry Ireny. Po ukończeniu działań wojennych wróciła z siostrą Zofią do swego domu, do męża, na wieś. Tam zmarła 18 grudnia 1978 roku w niedługim czasie po śmierci męża. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Dzierążni koło Skalbmierza, pow. Miechów, woj. Kieleckie).


Uzyskane przez Zofię Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) od: Marianny z Manterysów Urbańskiej około 1978 roku; Stanisławy Dąbkowskiej (18-9-1897 – 18-12-1978) około 1975-1978 roku; Marianny Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 około 1976 roku

Top plate of Józef Dąbkowski monument
Pamięci Józefa Dąbowskiego “Dąb”
1895-1978
Wybitnego Działacza
Ruchu Ludowego i Spółdzielczego
Chłopskiego Bojownika
O Sprawiedliwą Polskę
Godność Chłopa
I Należne Mu Prawa

Bottom plate Józef Dąbkowski monument
Obelisk Wystawiono
Obok Domu Rodzinnego
Który Był Ośrodkiem
Jego Działalnoœci
Politicznej i Społecznej
Ludowcy Kielecczyzny
Kujawki 14 Maja 1989